Doprava zdarma do odvolania
Cart0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Identifikácia zhotoviteľa:

GRAPHIC s.r.o., so sídlom Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: 51 218 721, DIČ: 2120629324, IČ DPH: SK2120629324, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 33065/S

Odberné miesto: Grafické štúdio - Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

bankové spojenie: IBAN: SK77 0900 0000 0051 3831 8313, SWIFT: GIBASKBX, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a. s.
kontaktné údaje: e-mail info@shirtfan.sk, telefónne číslo: +421 902 804 125
zodpovedná osoba: Tomáš Gál, konateľ zhotoviteľa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

 1. Základné ustanovenia
 2. Zmluva o dielo
 3. Cena a platobné podmienky
 4. Dodacie podmienky
 5. Osobné údaje a ich ochrana
 6. Odstúpenie
 7. Záverečné ustanovenia
 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie textílie s potlačou podľa vlastného výberu objednávateľa, a to na podklade motívu zaslaného zhotoviteľovi zo strany objednávateľa alebo motívu vybraného objednávateľom na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk v sekcii ilustračné motívy a zhotovené produkty zhotoviteľa (ďalej len „zmluva o dielo“).
  2. Tieto VOP platia pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk alebo e-mailom zaslaným na e-mail: objednavky@shirtfan.sk prejavili záujem o zhotovenie textílie s potlačou podľa vlastného výberu, a to na podklade motívu zaslaného zhotoviteľovi alebo motívu vybraného na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk v sekcii ilustračné motívy a zhotovené produkty zhotoviteľa (ďalej len „objednávatelia“).
  3. Objednávateľom je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy zhotoviteľa s objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
  5. Podnikateľom sa rozumie:
   • osoba zapísaná v obchodnom registri,
   • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
   Právne vzťahy zhotoviteľa s objednávateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
  6. Pre odstránenie pochybností platí, že objednávateľom je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Ak názov podnikateľa nekorešponduje s údajom o IČO, DIČ alebo IČ DPH, rozhodujúcim pre identifikáciu podnikateľa je údaj o IČO.
  7. Dodaným dielom sú produkty, ktoré sú zhotoviteľom vyrobené podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v zaslanej objednávke (ďalej len „tovar“).
  8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú zmluvu o dielo a na všetky vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknuté na základe zmluvy o dielo a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
  9. V prípade, že si zhotoviteľ a objednávateľ písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie zmluvy o dielo, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie zmluvy o dielo objednávateľa zhotoviteľom vyplýva, že zhotoviteľ tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval.
 2. Zmluva o dielo
  1. Zmluva o dielo je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o dielo objednávateľa zhotoviteľom, ktorý objednávateľ urobil vo forme objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk alebo e-mailom na e-mail: objednavky@shirtfan.sk , predmetom ktorých je odplatné zhotovenie a dodanie tovaru zhotoviteľa o zhotovenie textílie s potlačou podľa vlastného výberu objednávateľa, a to na podklade motívu zaslaného zhotoviteľovi objednávateľom alebo motívu vybraného objednávateľom na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk v sekcii ilustračné motívy a zhotovené produkty zhotoviteľa (ďalej len "objednávka"). Podmienkou platného potvrdenia objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky objednávateľa zhotoviteľom je potvrdenie objednávky objednávateľa zhotoviteľom vo forme e-mailovej správy zaslanej objednávateľovi, a to na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v objednávke, zo strany zhotoviteľa, predmetom ktorej je oznámenie o akceptovaní objednávky objednávateľa zo strany zhotoviteľa po predchádzajúcom prijatí objednávky zhotoviteľom a po overení dostupnosti materiálov na výrobu, resp. zhotovenie tovaru, ceny tovaru a termínu dodania tovaru. Potvrdením prijatia objednávky zo strany zhotoviteľa sa objednávka považuje za záväznú.
  3. Uzavretú zmluvu o dielo možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou zmluvou o dielo viazané až do splnenia záväzkov zo zmluvy o dielo alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.
  4. Zhotoviteľ je povinný:
   • dodať na základe objednávky záväzne akceptovanej zhotoviteľom objednávateľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
   • odovzdať objednávateľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe, a to podľa voľby zhotoviteľa, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).
  5. Zhotoviteľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny zhotoveného tovaru od objednávateľa za objednaný tovar.
  6. Objednávateľ je povinný:
   • prevziať vyrobený alebo objednaný tovar,
   • zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zhotovenie tovaru v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny za zhotovený tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od zhotoviteľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ tovar neprevezme.
  8. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako aj opis hlavných vlastností a textilného zloženia tovaru.
 3. Cena a platobné podmienky
  1. Cena tovaru je stanovená cenníkom zhotoviteľa a je zverejnená prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk. Ceny tovaru uvedené v cenníku môžu podliehať jednostranným zmenám vykonaným zo strany zhotoviteľa. Cena tovaru objednaného objednávateľom je uvedená v objednávke.
  2. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi zľavu z ceny tovaru uvedenej v objednávke, ak objednávateľ v objednávke uvedie kód kupónu, ku ktorému sa zľava vzťahuje. Výška zľavy závisí od dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorá vyplýva z kódu kupónu objednávateľa uvedeného v objednávke.
  3. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o dielo. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o dielo (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávateľ sám.
  4. Povinnosť objednávateľa uhradiť cenu tovaru nie je dotknutá ani v prípade vzniku nárokov objednávateľa z vád tovaru (viď Reklamačný poriadok na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk). Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa cenu tovaru jednostranne započítať.
  5. Objednávateľ uhrádza cenu tovaru platbou na dobierku alebo platbou pri osobnom odbere v odbernom mieste zhotoviteľa.
  6. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Pri dodaní tovaru platí objednávateľ cenu tovaru, náklady na dopravu a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade doručenia tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, objednávateľ výslovne berie na vedomie, že cena doručenia tovaru bude v sume vo výške 3,- EUR za každú jednotlivú objednávku. Pre prípad, kedy cena objednaného tovaru za každú jednotlivú objednávku bude vyššia ako 30,- EUR, objednávateľ má nárok na dodanie objednaného tovaru zo strany zhotoviteľa bezodplatne.
 4. Dodacie podmienky
  1. Dodacia lehota závisí od dostupnosti materiálov na zhotovenie tovaru. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude oznámený objednávateľovi pri potvrdení objednávky zo strany zhotoviteľa. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4 pracovných dní do 10 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky zo strany zhotoviteľa. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy materiálov na zhotovenie tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcu môže byť dodacia lehota dlhšia. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom zhotoviteľ objednávateľa informuje.
  2. Objednávateľ je povinný objednaný tovar prevziať, a to v mieste dodania alebo v odbernom mieste zhotoviteľa podľa jeho voľby uvedenej v objednávke. Miestom dodania je adresa uvedená objednávateľom v objednávke ako dodacia adresa. Miestom odberu je odberné miesto zhotoviteľa uvedené v objednávke ako odberné miesto.
  3. Ak má byť tovar objednávateľovi dodaný, objednávateľ je povinný v objednávke uviesť správnu a úplnú poštovú adresu ako dodaciu adresu, je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru, tovar bezodkladne po jeho dodaní prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo v prepravnom liste a zaplatiť zaň riadne a včas cenu za zhotovenie tovaru. Ak má byť tovar objednávateľom odobratý v odbernom mieste, objednávateľ je povinný dostaviť sa do odberného miesta v prevádzkovom čase a v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa o možnosti prevzatia tovaru, tovar prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v osobitnom doklade alebo zaplatením ceny tovaru.
  4. Tovar je oprávnená za objednávateľa prevziať len osoba oprávnená konať v mene objednávateľa (napr. v prípade právnickej osoby - štatutárny orgán, zamestnanec objednávateľa). Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.
  5. V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená a/alebo nekompletná, objednávateľ nie je oprávnený zásielku prevziať, o tejto skutočnosti je povinný bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa a ak je tovar doručovaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti zo zasielateľskou spoločnosťou je povinný spísať zápis o škode.
  6. V prípade, ak objednávateľ tovar v mieste dodania alebo v odbernom mieste podľa jeho voľby uvedenej v objednávke, neprevezme v dodacej lehote, je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie a objednávateľ sa v takom prípade zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % ceny objednaného tovaru zvýšenej o náklady na dopravu, a to v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na jej úhradu.
  7. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy, že ním objednaný tovar je pripravený na odber v odbernom mieste a zhotoviteľ objednávateľa vyzve na prevzatie objednaného tovaru do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, má objednávateľ povinnosť tovar v tejto lehote prevziať. V prípade, že objednávateľ objednaný tovar v tejto lehote neprevezme je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov na skladné objednaného a zhotoveného tovaru vo výške 1 % z ceny objednaného tovaru za každý aj začatý deň uskladnenia neodobratého tovaru. Ak objednávateľ objednaný tovar neprevezme ani v lehote 15 dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v zmysle čl. 6 ods. 1. bod 6.1.2. týchto VOP.
 5. Osobné údaje a ich ochrana
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, oznámi zhotoviteľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia ceny za zhotovený tovar číslo účtu. V prípade, ak zhotoviteľ spracúva aj iné osobné údaje objednávateľov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Objednávateľ poskytuje osobné údaje zhotoviteľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a ďalšej komunikácie s ním, vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie objednávateľa, upresnenia objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru. Objednávateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je zhotoviteľ oprávnený spracúvať osobné údaje objednávateľa, aj bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Bez poskytnutia osobných údajov zhotoviteľ nemôže riadne plniť zmluvu o dielo s objednávateľom, a preto ju nebude možné s objednávateľom ani uzavrieť.
  2. Zhotoviteľ prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracúva v informačnom systéme s názvom „eshop“. Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané v informačnom systéme sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Za týmto účelom má prijaté účinné ochranné opatrenia.
  3. Zhotoviteľ spracúva osobné údaje objednávateľov ako dotknutých osôb na účely - registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Zhotoviteľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 zák. č. 122/2013 Z. z.. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu zhotoviteľa www.shirtfan.sk v časti odber noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Objednávateľ zaslaním objednávky obsahujúcej súhlas so spracúvaním osobných údajov zhotoviteľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách. Objednávateľ má právo písomne namietať proti poskytovaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku.
  4. Zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. oznamuje objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
   • identifikačné údaje prevádzkovateľa – identifikačné údaje prevádzkovateľa zodpovedajú identifikačným údajom zhotoviteľa,
   • účel spracúvania osobných údajov – účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, komunikácia medzi zmluvnými stranami, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia objednávateľa, upresnenie objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, ako aj realizovanie marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách,
   • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov – predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a e-mail, prípadne iné osobné údaje objednávateľov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo,
   • poučenie o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:
    • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
     • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
     • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
     • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
     • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
     • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
     • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
    • Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať:
     • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
     • využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
     • poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.
    • Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
    • Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
    • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
    • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa ako dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy o dielo s objednávateľom a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.
  6. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
  7. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.shirtfan.sk
  8. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
  9. Príjemcovia: prevádzkovateľ internetového obchodu www.shirtfan.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť Moderné Webstránky s.r.o. zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.
  10. Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  11. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  12. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
  13. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  14. V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu alebo kliknutím na tlačidlo vymazať účet v rozhraní svojho účtu.
  15. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
 6. Cookies
  1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
  2. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
 7. Odstúpenie
  1. Odstúpenie od zmluvy o dielo zhotoviteľom:
   1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo z dôvodu nedostupnosti materiálov na zhotovenie tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ materiálu na zhotovenie tovaru dohodnutého v zmluve o dielo prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za zhotovenie tovaru v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa objednávateľovi, a to prevodom na účet objednávateľa alebo iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.
   2. Zhotoviteľ je oprávnený od uzavretej zmluvy o dielo odstúpiť aj v prípade neprevzatia tovaru objednávateľom v zmysle čl. 4 ods. 4.7. VOP, pričom povinnosť objednávateľa nahradiť náklady zhotoviteľa ako aj zaplatiť prípadne vzniknutý nárok zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovenia týchto VOP tým nie je dotknutá/ý.
  2. Odstúpenie od zmluvy o dielo objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom:
   1. Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy o dielo bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho/zhotoviteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
   2. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    • tovary objednané objednávateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
    • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
    • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
   3. Objednávateľ odoslaním objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že zhotoviteľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z..
   4. Objednávateľ môže u zhotoviteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o dielo v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy o dielo zaslaného na poštovú adresu zhotoviteľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy o dielo podľa VOP je zverejnený TU, pričom odstúpenie od zmluvy o dielo musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä avšak nielen presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko objednávateľa, adresa objednávateľa, spôsob, akým má zhotoviteľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a podpis objednávateľa. Platby budú objednávateľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude zhotoviteľovi doručené oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy o dielo. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký objednávateľ použil pri platbe zhotoviteľovi, ak objednávateľ neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy o dielo, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
   5. Objednávateľ je s odstúpením od zmluvy o dielo povinný doručiť zhotoviteľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, a to zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy o dielo. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku zhotoviteľ nepreberá.
   6. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou o dielo, od ktorej objednávateľ odstúpil.
   7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, predmetom ktorej je dodanie zhotoveného tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy o dielo. Lehota na odstúpenie od zmluvy o dielo je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo bolo odoslané zhotoviteľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy o dielo.
   8. Zhotoviteľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi všetky platby pred tým, ako mu je tovar od objednávateľa doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť zhotoviteľovi. Platba za zakúpený tovar bude teda zhotoviteľom uhradená objednávateľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla alebo prevádzky zhotoviteľa alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť zhotoviteľa na adresu sídla alebo prevádzky zhotoviteľa.
   9. V prípade, že objednávateľ nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy o dielo nie je platné a účinné a zhotoviteľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby objednávateľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť objednávateľovi.
  3. Odstúpenie od zmluvy o dielo objednávateľom, ktorý je podnikateľ:
   V prípade, že objednávateľ je podnikateľ, objednávateľ má právo od zmluvy o dielo odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  4. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy je potrebné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy o dielo a zaslať predávajúcemu prostredníctvom emailu na objednavky@shirtfan.sk alebo poštou.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z..
  2. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Objednávateľ zároveň odoslaním objednávky výslovne prehlasuje, že zhotoviteľovi odoslaný motív potlače, ktorý požaduje od zhotoviteľa umiestniť na ním vybraný textilný materiál a jeho následné šírenie, neodporuje akýmkoľvek platným právnym predpisom a zároveň má k nemu vyporiadané akékoľvek a všetky práva.
  3. Zhotoviteľ má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu ku objednávateľovi je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi.
  4. Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: reklamacie@shirtfan.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote najneskôr do 30 dní od jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon číslo 391/2015 Z. z.“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Návrh môže objednávateľ - spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
  5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim/zhotoviteľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka aj zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne v sume do výšky 5,- EUR s DPH.
  7. Tieto VOP sú platné odo dňa 18.12.2017

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) spoločnosti GRAPHIC s.r.o., so sídlom Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: 51 218 721, DIČ: 2120629324, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 33065/S (ďalej len „zhotoviteľ“) platí pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o dodanie tovaru vyhotoveného zhotoviteľom (ďalej len „objednávateľ“).

Čl. I.
Základné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zhotoviteľa, u ktorého sú uplatňované práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady zhotoveného tovaru a/alebo u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva objednávateľa zo záruky na výrobné vady zhotoveného tovaru (ďalej len "reklamácie").

Zodpovednosť za vady zhotoveného tovaru a záruka na výrobné vady zhotoveného tovaru sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym alebo chybným použitím, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením zhotoveného tovaru a rôznych elementov: ozdôb, kamienkov, zapínaní, zipsu, gumy, látky, zadrapnutí a pod.,
 • používaním zhotoveného tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo zhotoviteľom alebo výrobcom určené,
 • zanedbaním starostlivosti o zhotovený tovar,
 • zhotovený tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami (napr. zhotovený tovar, ktorý nie je výslovne určený na profesionálne využívanie bol využívaný podnikateľom),
 • zhotovený tovar, ktorý bol upravovaný objednávateľom, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • zhotovený tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, objednávateľom a zhotoviteľom výslovne dohodnuté alebo zhotoviteľom deklarované.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je odberné miesto zhotoviteľa nachádzajúce sa na adrese: Tomášikova 401/11, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. Objednávateľ môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla zhotoviteľa. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), priložená kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje objednávateľa (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný, ak sa testovanie vyžaduje, iba na chybu uvedenú objednávateľom v priloženom liste s popisom chyby. Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

Po vybavení reklamácie zhotoviteľ upozorní o ukončení reklamácie objednávateľa buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu objednávateľa.

Na účely tohto RP sa rozlišuje objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „nespotrebiteľ“), a objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).

Čl. II.
Lehota na uplatnenie vady tovaru

Zhotoviteľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu prevzatia tovaru objednávateľom. Nároky objednávateľa z vád tovaru zanikajú, ak nie sú písomne uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe. Zhotoviteľ poskytuje záruku na výrobné vady tovaru v závislosti od skutočnosti, či má objednávateľ postavenie spotrebiteľa alebo nespotrebiteľa. Zhotoviteľ poskytuje záruku na výrobné vady tovaru objednávateľovi v postavení spotrebiteľa v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov od okamihu prevzatia tovaru objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje záruku na výrobné vady tovaru objednávateľovi v postavení nespotrebiteľa v trvaní dvanásť (12) mesiacov od okamihu prevzatia tovaru objednávateľom.

Čl. III.
Spôsob vybavenia reklamácie, ak je objednávateľom spotrebiteľ

Ak je objednávateľom spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí objednávateľom nie je v zhode so zmluvou o dielo (ďalej len "rozpor so zmluvou o dielo"), má objednávateľ právo na to, aby zhotoviteľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho zmluve o dielo, a to výmenou veci alebo odstránením vady. Ak nie je takýto postup možný, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy o dielo odstúpiť. To neplatí, ak objednávateľ pred prevzatím veci o rozpore so zmluvou o dielo vedel alebo rozpor so zmluvou o dielo sám spôsobil.

Zhodou so zmluvou o dielo sa najmä rozumie, že zhotovovaná a dodaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou o dielo požadované, zhotoviteľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý zhotoviteľ pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak je objednávateľ spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. V prípade, ak sa jedná o odstrániteľnú vadu a odstránenie vady by zhotoviteľovi malo spôsobiť neprimerané náklady, tak objednávateľovi môže byť zo strany zhotoviteľa namiesto odstránenia vady ponúknutá možnosť výmeny veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti veci. Zhotoviteľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci. V prípade, ak výmena veci zo strany zhotoviteľa nie je možná má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je objednávateľom spotrebiteľ, o reklamácii zhotoviteľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, zhotoviteľ vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany spotrebiteľa. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom však vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zhotoviteľ vydá objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Čl. IV.
Spôsob vybavenia reklamácie, ak je objednávateľom podnikateľ

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, zhotoviteľ je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaviť dobropis.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je zhotoviteľ oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie, a to vo výške 1 % z ceny objednaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania objednávateľa s vyzdvihnutím reklamovaného tovaru.

Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: reklamacie@shirtfan.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote najneskôr do 30 dní od jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon číslo 391/2015 Z. z.“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Návrh môže objednávateľ - spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.economy.gov.sk.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim/zhotoviteľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka aj zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne v sume do výšky 5,- EUR s DPH.